Salmos 75

1 למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃

2 כי אקח מועד אני מישרים אשפט׃

3 נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃

4 אמרתי להוללים אל תהלו ולרשעים אל תרימו קרן׃

5 אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃

6 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃

7 כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים׃

8 כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ׃

9 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃

10 וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃