Salmos 113

1 הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃

2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃

3 ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃

4 רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו׃

5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃

6 המשפילי לראות בשמים ובארץ׃

7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃

8 להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃

9 מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃