Salmos 121

1 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

2 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

3 אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃

4 הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃

5 יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃

6 יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃

7 יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃

8 יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃