Salmos 126

1 שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃

2 אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה׃

3 הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים׃

4 שובה יהוה את שבותנו כאפיקים בנגב׃

5 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃

6 הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃