Salmos 54

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃

2 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי׃

3 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃

4 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃

5 ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם׃

6 בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב׃

7 כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃