Salmos 146

1 הללו יה הללי נפשי את יהוה׃

2 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

3 אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃

4 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃

5 אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃

6 עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם׃

7 עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃

8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

9 יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃

10 ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה׃