Salmos 122

1 שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃

2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃

3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃

4 ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃

5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃

6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃

7 יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃

8 למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃

9 למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃