Salmos 138

1 לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך׃

2 אשתחוה אל היכל קדשך ואודה את שמך על חסדך ועל אמתך כי הגדלת על כל שמך אמרתך׃

3 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃

4 יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃

5 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃

6 כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃

7 אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃

8 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃