Salmos 131

1 שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃

2 אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃

3 יחל ישראל אל יהוה מעתה ועד עולם׃