Salmos 58

1 למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃

2 אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃

3 זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃

4 חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו׃

5 אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם׃

6 אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה׃

7 ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך חצו כמו יתמללו׃

8 כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש׃

9 בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו׃

10 ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃

11 ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃