Salmos 63

1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃

2 כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃

3 כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃

4 כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃

5 כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃

6 אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך׃

7 כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃

8 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך׃

9 והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ׃

10 יגירהו על ידי חרב מנת שעלים יהיו׃

11 והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃