Salmos 11

1 למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור׃

2 כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר לירות במו אפל לישרי לב׃

3 כי השתות יהרסון צדיק מה פעל׃

4 יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם׃

5 יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו׃

6 ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם׃

7 כי צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו׃