Salmos 87

1 לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש׃

2 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃

3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃

4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם כוש זה ילד שם׃

5 ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון׃

6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה׃

7 ושרים כחללים כל מעיני בך׃