Salmos 142

1 משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה קולי אל יהוה אזעק קולי אל יהוה אתחנן׃

2 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃

3 בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃

4 הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃

5 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃

6 הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃

7 הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃