Salmos 120

1 שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃

2 יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃

3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃

4 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃

5 אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר׃

6 רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃

7 אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃