Salmos 8

1 למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃

2 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃

3 כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃

4 מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

5 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃

6 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו׃

7 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃

8 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃

9 יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ׃