Salmos 14

1 למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב׃

2 יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃

3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃

4 הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃

5 שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק׃

6 עצת עני תבישו כי יהוה מחסהו׃

7 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃