Salmos 12

1 למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם׃

2 שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃

3 יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃

4 אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

5 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃

6 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

7 אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם׃

8 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃