Salmos 93

1 יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃

2 נכון כסאך מאז מעולם אתה׃

3 נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃

4 מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃

5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים׃