Salmos 29

1 מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃

2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃

3 קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃

4 קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃

5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃

6 וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃

7 קול יהוה חצב להבות אש׃

8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃

9 קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃

10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃

11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃