Amizade

הנאפים והמנאפות הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלהים היא ועתה החפץ להיות אהב העולם יהיה איב לאלהים׃

Tiago 4:4

ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי׃

באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה יהוה לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך׃

Rute 1:16,17

1 ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו׃

2 ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃

3 ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו׃

1 Samuel 18:1-3

כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

Eclesiastes 4:10

באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃

Romanos 12:10

איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃

Provérbios 18:24

הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃

Provérbios 13:20

ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו׃

Provérbios 27:17

כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃

והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃

Romanos 1:11,12

שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש׃

Provérbios 27:9

אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃

1 Coríntios 15:33

אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃

את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃

1 João 4:11,12

מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃

Provérbios 17:9

איש תהפכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף׃

Provérbios 16:28

אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃

1 João 4:7

ויאמר דוד הכי יש עוד אשר נותר לבית שאול ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן׃

2 Samuel 9:1

אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃

João 15:13

שמן וקטרת ישמח לב ומתק רעהו מעצת נפש׃

רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

Provérbios 27:9,10

בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

Provérbios 17:17

טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃

נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃

Provérbios 27:5,6

כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך׃

Mateus 19:19

טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

Eclesiastes 4:9,10

ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

Eclesiastes 4:12

לא אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את אשר יעשה אדניו כי אם אמרתי ידידי אתם כי כל אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם׃

João 15:15

למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃

Jó 6:14

ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו׃

1 Samuel 18:3

אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃

פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך׃

Provérbios 22:24,25

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

Salmos 133:1

רעך ורעה אביך אל תעזב ובית אחיך אל תבוא ביום אידך טוב שכן קרוב מאח רחוק׃

Provérbios 27:10

1 שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

2 כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃

3 כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃

Salmos 133:1-3

הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

João 15:12

אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃

Salmos 68:6

וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃

1 João 4:21

טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

Eclesiastes 4:9