Salmos 133

1 שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

2 כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃

3 כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃