Salmos 129

1 שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל׃

2 רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי׃

3 על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם׃

4 יהוה צדיק קצץ עבות רשעים׃

5 יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃

6 יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש׃

7 שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר׃

8 ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה׃