Salmos 137

1 על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון׃

2 על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו׃

3 כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון׃

4 איך נשיר את שיר יהוה על אדמת נכר׃

5 אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני׃

6 תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי׃

7 זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה׃

8 בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו׃

9 אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע׃