Encorajamento

7 אבל יש לנו האוצר הזה בכלי חרש למען אשר תהיה הגבורה היתרה לאלהים ולא מאתנו׃

8 נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃

9 נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃

10 ונשאים בכל עת מיתת האדון ישוע בגויתנו למען יגלו גם חיי ישוע בגויתנו׃

11 כי אנחנו החיים נמסרים תמיד למות בעבור ישוע למען יגלו גם חיי ישוע בבשרנו בשר התמותה׃

2 Coríntios 4:7-11

כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃

Romanos 8:15

ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

2 Coríntios 5:17

ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃

Mateus 10:28

ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני׃

Gênesis 46:2

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃

Salmos 55:22

כי בהמצא לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה שיש לו ולא לפי מה שאין לו׃

2 Coríntios 8:12

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:7

ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃

2 Coríntios 4:16

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

João 16:33

ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה׃

ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃

Salmos 9:9,10

ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני׃

Isaías 6:8

ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃

ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

Hebreus 10:24,25

אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃

1 Pedro 1:6

1 למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

2 על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃

3 יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃

Salmos 46:1-3

ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה׃

1 Crônicas 28:20

אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃

Salmos 32:8

יום אירא אני אליך אבטח׃

באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃

Salmos 56:3,4

שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃

1 Coríntios 16:13

כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃

2 Coríntios 4:17

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

Mateus 11:28

ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו׃

Salmos 90:17

שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃

João 14:27

ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃

ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו׃

Marcos 1:17,18

על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

1 Tessalonicenses 5:11

בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור׃

Provérbios 14:23

רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

Hebreus 13:5,6

נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני אל גוי לא קרא בשמי׃

Isaías 65:1

11 ועתה יען אשר ידענו יראת האדון נדבר על לב בני אדם ולאלהים אנחנו גלוים ואקוה כי גלוים אנחנו גם במדעכם׃

12 כי אין אנחנו משתבחין שנית אליכם אך נתנים לכם סבה להתפאר בנו לנגד המתפארים בפנים ולא בלב׃

13 כי אם השתגענו לאלהים היתה זאת ואם השכלנו לכם היתה׃

14 כי אהבת המשיח דחקת אתנו בהיותנו דנים אשר אם מת אחד בעד כלם כלם מתו׃

15 ובעד כלם מת למען לא יחיו החיים עוד לנפשם כי אם לאשר מת ויקם בעדם׃

16 לכן מעתה אנחנו לא נדע איש לפי הבשר וגם אם ידענו את המשיח לפי הבשר מעתה לא נדעהו עוד׃

17 ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃

18 והכל מאת האלהים המרצה אתנו לעצמו על ידי ישוע המשיח ויתן לנו שרות הרצוי׃

19 יען אשר אלהים היה במשיח מרצה את העולם לעצמו ולא חשב להם את פשעיהם וישם בנו את דבר הרצוי׃

20 לכן מליצי המשיח אנחנו וכאלו האלהים מזהיר אתכם על ידנו נבקש מכם בעד המשיח התרצו נא אל האלהים׃

21 כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃

2 Coríntios 5:11-21

ומי ירע לכם אם תקנאו לעשות הטוב׃

אבל אשריכם גם אם תענו למען הצדקה אך מוראם לא תיראו ולא תעריצו׃

1 Pedro 3:13,14

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד׃

Isaías 54:4

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Sofonias 3:17

ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך׃

Lucas 1:38

ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

Filipenses 1:6

ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת׃

Deuteronômio 31:8

מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך׃

Isaías 43:4

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

Salmos 23:4

חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃

Salmos 31:24

ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני׃

Gênesis 31:11

אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃

Isaías 41:10

כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃

Isaías 43:2

הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃

Josué 1:9

הלא חמש צפרים תמכרנה בשני אסרים ואין אחת מהן נשכחת לפני האלהים׃

ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן לכן אל תיראו יקרתם מצפרים רבות׃

Lucas 12:6,7

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה׃

1 João 4:18

ברוך האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אב הרחמים ואלהי כל הנחמה׃

המנחם אתנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנחמים בה מאת האלהים׃

2 Coríntios 1:3,4

חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך׃

Deuteronômio 31:6

ואלהי הסבלנות והנחמה הוא יתן לכם להיות כלכם לב אחד על פי המשיח ישוע׃

Romanos 15:5

ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את יהוה לעבד אלהים אחרים׃

כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם׃

Josué 24:16,17

כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃

והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃

Romanos 1:11,12

אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך׃

Isaías 43:5

כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃

Romanos 15:2

על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃

1 Coríntios 15:58

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃

Salmos 27:14

וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃

Isaías 40:31

שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃

Salmos 16:8

ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני׃

Gênesis 22:11

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃

עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

Salmos 121:1,2

ותלמיד אחד היה בדמשק חנניה שמו ויאמר אליו האדון במחזה חנניה ויאמר הנני אדני׃

Atos 9:10

ויקרא עלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני׃

1 Samuel 3:16

ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃

Romanos 8:31

וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני׃

Êxodo 3:4