O que é Bom

טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך׃

Salmos 25:8

1 ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם׃

2 בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר׃

3 כי כן טוב ורצוי בעיני אלהים מושיענו׃

1 Timóteo 2:1-3

1 מזמור שיר ליום השבת טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון׃

2 להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות׃

3 עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכנור׃

Salmos 92:1-3

אכל בני דבש כי טוב ונפת מתוק על חכך׃

כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת׃

Provérbios 24:13,14

ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃

Romanos 7:12

שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃

Provérbios 15:23

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו׃

Provérbios 4:2

הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

Miquéias 6:8

טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש׃

Eclesiastes 7:11

וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי׃

Gênesis 1:31

ואני קרבת אלהים לי טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל מלאכותיך׃

Salmos 73:28

כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃

Tiago 1:17

טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם׃

Marcos 9:50

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

Salmos 133:1

טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו׃

טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה׃

Lamentações 3:25,26

כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃

כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃

1 Timóteo 4:4,5

כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃

Salmos 100:5

לכן הזהרו פן יהיה טובכם לגדופים׃

Romanos 14:16

ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם׃

Romanos 12:2