Salmos 15

1 מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך׃

2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃

3 לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו׃

4 נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃

5 כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם׃