A Fé vem pelo Ouvir

ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃

Marcos 16:15

12 ואין הבדל בזה בין היהודי ליוני כי אדון אחד לכלם והוא עשיר לכל קראיו׃

13 כי כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃

14 ועתה איך יקראו אל אשר לא האמינו בו ואיך יאמינו באשר לא שמעו את שמעו ואיך ישמעו באין מגיד׃

15 ואיך יגידו אם אינם שלוחים ככתוב מה נאוו רגלי מבשר שלום מבשר טוב׃

16 אך לא כלם שמעו לקול הבשורה כי ישעיהו אמר יהוה מי האמין לשמעתנו׃

17 לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃

Romanos 10:12-17

14 ותקים בהם נבואת ישעיהו האמרת שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃

15 כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃

16 ואתם אשרי עיניכם כי תראינה ואזניכם כי תשמענה׃

Mateus 13:14-16

אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃

João 5:25

הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃

Isaías 55:3

ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקדש׃

כי זה ערבון ירשתנו לפדות לו עם סגלה לתהלת כבודו׃

Efésios 1:13,14

ויקרא אל העם ויאמר להם שמעו והבינו׃

Mateus 15:10

ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃

השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃

Isaías 6:9,10

והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃

Lucas 11:28

כל אשר אזנים לו לשמע ישמע׃

Marcos 4:23

אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃

João 5:24

זאת לבד חפצתי ללמד מכם האם ממעשי התורה קבלתם את הרוח או משמועת האמונה׃

Gálatas 3:2

והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃

Colossenses 4:3

44 לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון׃

45 הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃

46 לא כאלו ראה איש את האב בלתי הבא מאת האלהים הוא ראה את האלהים׃

47 אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃

João 6:44-47