A Palavra

היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃

2 Timóteo 2:15

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Mateus 24:35

וכעללים אשר מקרוב נולדו התאוו לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו׃

1 Pedro 2:2

הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃

João 6:63

בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃

והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃

João 1:1,14

בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃

Salmos 119:11

אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃

João 15:3

פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃

Salmos 119:130

ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃

Mateus 4:4

כי דבר האלהים חי הוא ופעל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח ובחן מחשבות לבב ומזמותיו׃

Hebreus 4:12