A Última Palavra vem do Senhor

ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃

תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃

Tiago 4:14,15

השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃

Mateus 24:35

כל אשר חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל תהומות׃

Salmos 135:6

הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה הוא היום אשר דברתי׃

Ezequiel 39:8

ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא׃

Números 11:23

והוא לפני הכל והכל קים בו׃

Colossenses 1:17

לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃

Números 23:19

כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו׃

Isaías 55:11

ידעת כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה׃

Jó 42:2

לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון׃

Provérbios 16:1

כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה׃

Provérbios 16:4

הנה אני יהוה אלהי כל בשר הממני יפלא כל דבר׃

Jeremias 32:27