Aceitar Jesus

כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן המתים אז תושע׃

Romanos 10:9

ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃

Atos 16:31

]12-02[׃

Apocalipse 3:20

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃

Atos 2:38

ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃

1 João 1:9

ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע׃

Atos 4:12

כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 6:23

והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃

Atos 2:21

והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

João 1:12

ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃

João 14:6