Agradecimento a Deus

נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃

Salmos 95:2

אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃

Salmos 118:28

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:4

ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃

Salmos 147:7

נודה לאלהים על כלכם בכל עת בהזכיר אתכם בתפלותינו׃

בזכרנו תמיד לפני האלהים אבינו את פעל אמונתכם ויגיעת אהבתכם וסבלנות תקותכם לאדנינו ישוע המשיח׃

1 Tessalonicenses 1:2,3

19 ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃

20 והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

21 הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים׃

Efésios 5:19-21

והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃

למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃

2 Coríntios 9:10,11

אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃

1 Coríntios 1:4

אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃

2 Coríntios 2:14

הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 106:1

אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃

Salmos 69:30

אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו׃

Filipenses 4:6

41 ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס את הלחם ויתן לתלמידיו לשום לפניהם ואת שני הדגים חלק לכלם׃

42 ויאכלו כלם וישבעו׃

43 וישאו מן הפתותים מלוא סלים שנים עשר וגם מן הדגים׃

Marcos 6:41-43

אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

1 Coríntios 15:57

וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃

Colossenses 3:17

יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

Salmos 28:7

ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך׃

1 Crônicas 29:13

אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃

Filipenses 1:3