Agradecimento pela Vida

והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃

Efésios 5:20

לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃

בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך׃

Jonas 2:6,7

למנצח עלמות לבן מזמור לדוד אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך׃

אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון׃

Salmos 9:1,2

הללו יה הללי נפשי את יהוה׃

אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

Salmos 146:1,2

7 מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

8 ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃

9 כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃

Salmos 36:7-9

ותודה לאלהים על מתנתו העצומה מספר׃

2 Coríntios 9:15

ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃

Efésios 1:3

ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך׃

Deuteronômio 8:10

רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי׃

Lamentações 3:58

כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃

Salmos 150:6

אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה׃

Salmos 104:33,34

דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃

באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃

Salmos 100:3,4

1 מזמור שיר חנכת הבית לדוד ארוממך יהוה כי דליתני ולא שמחת איבי לי׃

2 יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני׃

3 יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור׃

Salmos 30:1-3

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

Salmos 139:13-16

12 ולתת תודה לאבינו העשה אתנו ראוים לחלק נחלת הקדשים באור׃

13 אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃

14 אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃

15 והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃

16 כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃

17 והוא לפני הכל והכל קים בו׃

Colossenses 1:12-17