Ajuda

וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃

והחקר לבבות יודע את אשר יחשב הרוח כי כרצון האלהים יפגיע בעד הקדושים׃

Romanos 8:26,27

לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי׃

Salmos 94:17

ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני׃

יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

Salmos 28:6,7

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

Mateus 11:28

בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃

בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

Provérbios 3:5,6

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

Salmos 46:1

ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח׃

João 14:16

כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך׃

Isaías 41:13

ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃

ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו׃

Salmos 37:39,40

הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃

Salmos 54:4

עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך׃

Salmos 79:9

השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃

1 Pedro 5:7

עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

Salmos 121:2

ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני׃

2 Samuel 22:36

חושה לעזרתי אדני תשועתי׃

Salmos 38:22