Alimento

ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד׃

João 6:35

ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃

Deuteronômio 8:3

ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃

ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את האלהים וימצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף יום יום על העדה את הנושעים׃

Atos 2:46,47

]12-02[׃

Apocalipse 3:20

והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃

2 Coríntios 9:10

על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃

אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃

Colossenses 2:16,17

אל תעמלו במאכל אשר יאבד כי אם במאכל הקים לחיי עולמים אשר בן האדם יתננו לכם כי בו חתם חותמו אביו האלהים׃

João 6:27

אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃

Mateus 5:6

ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם׃

Neemias 8:10

האכל אל יבז את אשר לא יאכל ואשר לא יאכל אל ידין את האכל כי קבל אתו האלהים׃

Romanos 14:3

וכעללים אשר מקרוב נולדו התאוו לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו׃

1 Pedro 2:2

ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃

Gênesis 1:29

לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃

1 Coríntios 10:31

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃

Malaquias 3:10

ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃

Mateus 4:4

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא׃

Provérbios 11:25

כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃

Salmos 107:9

ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך עליהם ויפרס ויתן לתלמידיו לשום לפני העם׃

ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים להם שנים עשר סלים׃

Lucas 9:16,17

על כן אמר אני לכם אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ומה תשתו ולגופכם מה תלבשו הלא הנפש היא יקרה מן המזון והגוף יקר מן המלבוש׃

Mateus 6:25

לחם חמדות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי עד מלאת שלשת שבעים ימים׃

Daniel 10:3

צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

Provérbios 16:24

את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃

וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃

Deuteronômio 14:9,10

כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃

אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו׃

Gênesis 9:3,4

כי לא הבאנו מאומה לעולם בידוע שגם לא נוכל להוציא ממנו מאומה׃

ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃

1 Timóteo 6:7,8

אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃

Mateus 6:33