Alma

לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃

Salmos 103:1

ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃

Mateus 10:28

תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית׃

Salmos 71:23

למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃

Salmos 62:1

יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃

Salmos 120:2

מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃

Salmos 63:1

תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃

Salmos 19:7

חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃

3 João 1:2

כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך׃

Jeremias 6:16

רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאהבה את יהוה אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם׃

Josué 22:5

צוף דבש אמרי נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם׃

Provérbios 16:24

כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

Salmos 139:13,14

כי מה יועיל האדם כי יקנה את כל העולם ונפשו תשחת או מה יתן האדם פדיון נפשו׃

Mateus 16:26

ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃

Jeremias 29:13

קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃

Salmos 130:5

והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד׃

Josué 23:14

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

Salmos 42:11

ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך׃

Deuteronômio 4:29

ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃

Mateus 22:37