Amor de Casal

9 טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם׃

10 כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו׃

11 גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם׃

12 ואם יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק׃

Eclesiastes 4:9-12

ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו׃

Gênesis 2:18

לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃

Cânticos 4:9

ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃

Efésios 5:33

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:14

כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃

כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃

Efésios 5:28,29

ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃

לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃

Cânticos 1:2,3

שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

Cânticos 8:6,7

אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

Mateus 19:6

כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח׃

Deuteronômio 24:5

הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃

הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃

Cânticos 1:15,16

מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

Provérbios 18:22

18 יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

19 אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃

20 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה׃

Provérbios 5:18-20

4 האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

5 לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

6 לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃

7 את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃

1 Coríntios 13:4-7

22 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃

23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃

24 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃

Gênesis 2:22-24

ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃

Malaquias 2:15