Amor de Deus

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃

Romanos 5:8

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Salmos 136:1

ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃

Salmos 86:15

דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃

Salmos 48:9

מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך׃

Isaías 43:4

כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃

1 João 5:3

מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד׃

Jeremias 31:3

אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני׃

Provérbios 8:17

אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃

ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃

1 João 4:7,8

משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב׃

Salmos 36:10

עם המשיח נצלבתי ואין עוד אנכי החי כי אם המשיח הוא חי בקרבי ואשר אני חי עתה בבשר אחיה באמונת בן אלהים אשר אהבני ויתן את נפשו בעדי׃

Gálatas 2:20

ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃

1 João 3:1

האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

1 Coríntios 13:4

יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃

Sofonias 3:17

9 בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃

10 בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃

11 אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃

1 João 4:9-11

כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃

Salmos 63:3

אחי אינני כתב לכם מצוה חדשה כי אם מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש׃

ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם כי החשך עבר והאור האמתי כבר זורח׃

1 João 2:7,8

חסד האדון ישוע המשיח ואהבת האלהים והתחברות רוח הקדש עם כלכם אמן׃

2 Coríntios 13:14

אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃

Efésios 2:4,5

ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃

1 João 4:16

ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃

לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃

Romanos 8:38,39

והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃

2 Tessalonicenses 3:5

אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃

1 João 4:19

רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב חסד׃

Salmos 103:8