Amor Fraternal

ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה כי על רב פשעים תכסה האהבה׃

1 Pedro 4:8

באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃

Romanos 12:10

מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃

בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃

João 13:34,35

אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃

João 15:13

וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃

1 Pedro 3:8

ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃

1 Tessalonicenses 4:9

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:14

37 ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃

38 זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃

39 והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃

Mateus 22:37-39

הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃

Tiago 2:8

כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃

1 João 3:11

אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃

1 João 3:14

10 בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃

11 אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃

12 את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃

1 João 4:10-12

כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃

וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃

1 João 4:20,21

הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

João 15:12

ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃

Romanos 13:8

16 בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃

17 ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃

18 בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃

1 João 3:16-18

1 אהבת האחים תעמד׃

2 הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃

3 זכרו את האסורים כאלו אתם אסורים עמהם ואת הנלחצים באשר גם אתם בבשר׃

Hebreus 13:1-3

אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃

1 João 4:7