Amor Incondicional

כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

João 3:16

3 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃

4 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃

5 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃

Efésios 2:3-5

ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה כי על רב פשעים תכסה האהבה׃

1 Pedro 4:8

אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃

ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃

Lucas 6:27,28

כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃

ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃

Romanos 3:23,24

בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃

1 João 3:16

האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

1 Coríntios 13:4,5

אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃

1 João 4:19

הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות אכן למות בעד הטוב אולי ישאהו לבו׃

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃

Romanos 5:7,8

בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

Provérbios 17:17

מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד׃

Jeremias 31:3

לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃

את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃

1 Coríntios 13:6,7

הודו לאל השמים כי לעולם חסדו׃

Salmos 136:26

בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃

1 João 4:9

אבל בזאת הודיע האלהים את אהבתו אלינו כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים׃

Romanos 5:8

4 אמנם כאשר נגלה נעם אלהים מושיענו ורחמנותו אל האדם׃

5 אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃

6 אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו׃

Tito 3:4-6

43 שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך׃

44 אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃

45 למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃

46 כי אם תאהבו את אהביכם מה הוא שכרכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃

47 ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה יתרון לכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃

48 לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא׃

Mateus 5:43-48

בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃

1 João 4:10

מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃

Romanos 8:35

יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃

Salmos 36:5