Amor Próprio

ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃

1 Pedro 2:9

3 כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃

4 מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

5 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃

Salmos 8:3-5

ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃

אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך׃

Salmos 139:17,18

מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃

להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃

Salmos 113:7,8

הלא חמש צפרים תמכרנה בשני אסרים ואין אחת מהן נשכחת לפני האלהים׃

ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן לכן אל תיראו יקרתם מצפרים רבות׃

Lucas 12:6,7

ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃

1 Samuel 16:7

אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

Salmos 139:14

כי על פי החסד הנתן לי אמר אני לכל איש ואיש מכם לבלתי רום לבבו למעלה מן הראוי כי אם יהי צנוע במחשבותיו כפי מדת האמונה אשר חלק לו האלהים׃

Romanos 12:3