Ânimo

ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃

Salmos 138:3

כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃

2 Timóteo 1:7

כל זאת אוכל בעזרת המשיח הנותן כח בקרבי׃

Filipenses 4:13

ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃

Filipenses 1:6

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

אשר בה תגילו אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצרך במסת שנות׃

1 Pedro 1:6

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃

Salmos 27:1

ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃

Salmos 37:39

כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃

והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃

Romanos 1:11,12

ובעבור זאת לא נחת ואף אם יכלה בנו האדם החיצון הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום׃

2 Coríntios 4:16

על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

1 Tessalonicenses 5:11

אז נחמנו עליכם אחי בכל צרתנו ולחצנו על ידי אמונתכם׃

1 Tessalonicenses 3:7

ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את יהוה לעבד אלהים אחרים׃

כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם׃

Josué 24:16,17