Aniversario de Casamento

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

Salmos 118:24

אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃

Mateus 19:6

אודה לאלהי בעבורכם בכל עת על חסד האלהים הנתן לכם במשיח ישוע׃

1 Coríntios 1:4

אני לדודי ועלי תשוקתו׃

Cânticos 7:10

4 האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃

5 לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃

6 לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃

7 את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃

1 Coríntios 13:4-7

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

Salmos 90:12

אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃

Filipenses 1:3

נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃

Salmos 4:7

ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃

Colossenses 3:14

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃

Cânticos 8:7

כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃

Cânticos 4:7