Aniversário de Criança

13 כי אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי׃

14 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד׃

15 לא נכחד עצמי ממך אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ׃

16 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא אחד בהם׃

17 ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם׃

Salmos 139:13-17

שמחו באדנינו בכל עת ועוד הפעם אמר אני שמחו׃

Filipenses 4:4

אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃

1 Samuel 1:27

כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי׃

עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה׃

Salmos 22:9,10

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה׃

Salmos 90:12

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו׃

Salmos 27:4

עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד׃

Salmos 71:6

כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃

וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

Provérbios 4:3,4

ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃

Lucas 2:40

זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃

Salmos 118:24