Aprender

ואתה דבר את הנאה ללקח הבריא׃

Tito 2:1

על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

1 Tessalonicenses 5:11

נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃

Isaías 26:9

הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום׃

Salmos 25:5

ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃

1 João 2:27

טוב וישר יהוה על כן יורה חטאים בדרך׃

ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃

Salmos 25:8,9

אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃

Provérbios 12:1

איך לא כחדתי מכם כל דבר תועלת והגדתיו לכם ולמדתי אתכם ברבים ובכל בית ובית׃

Atos 20:20

לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃

ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃

Mateus 28:19,20

דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני׃

Salmos 25:4

דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃

Colossenses 3:16

והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃

João 14:26

אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃

Filipenses 4:9

קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃

כי עלי נעים הוא וקל משאי׃

Mateus 11:29,30

אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃

Salmos 32:8

וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך׃

Deuteronômio 8:5

מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃

כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃

Provérbios 3:11,12

יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃

Provérbios 1:7

למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור׃

Salmos 143:10

וכל היום לא חדלו ללמד במקדש ובבתים ולבשר את בשורת ישוע המשיח׃

Atos 5:42

ויען אתם ישוע ויאמר לקחי לא שלי הוא כי אם לאשר שלחני׃

João 7:16

בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי ישר׃

Provérbios 4:11