Arca de Noé

15 וידבר אלהים אל נח לאמר׃

16 צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך׃

17 כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ׃

Gênesis 8:15-17

וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה׃

Gênesis 7:23

וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום׃

ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט׃

Gênesis 8:3,4

6 ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה׃

7 וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ׃

8 וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה׃

9 ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה׃

10 ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה׃

11 ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ׃

12 וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד׃

Gênesis 8:6-12

ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃

Gênesis 7:1

ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ׃

ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים׃

Gênesis 7:17,18

20 אשר לפנים לא האמינו כאשר חכה אלהים בארך אפו בימי נח בהעשות התבה אשר נמלטו אליה מעטים והם שמנה נפשות במים׃

21 וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אתנו לא בהסיר טנוף הבשר כי אם בשאל לנו מאת אלהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח׃

22 אשר הוא לימין אלהים אחרי אשר עבר השמימה ויכנעו לפניו המלאכים והרשיות והגבורות׃

1 Pedro 3:20-22

8 ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר׃

9 ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם׃

10 ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ׃

11 והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃

Gênesis 9:8-11

והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃

Gênesis 7:16

7 ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃

8 מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה׃

9 שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח׃

10 ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ׃

Gênesis 7:7-10

ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה׃

Gênesis 8:13

37 וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃

38 כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃

39 ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃

40 אז יהיו שנים בשדה אחד יאסף ואחד יעזב׃

41 שתים טוחנות ברחים אחת תאסף ואחת תעזב׃

Mateus 24:37-41

באמונה בנה נח ביראת יהוה את התבה להצלת ביתו אתרי אשר צוה על דברים לא נראים עדין וירשע בה את העולם ויהי לירש הצדקה עקב האמונה׃

Hebreus 11:7

13 ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ׃

14 עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר׃

15 וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה׃

16 צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה׃

Gênesis 6:13-16