Ascensão

בבית אבי מעונות רבות ואם לא כן הוא כי עתה הגדתי לכם הנני הלך להכין מקום לכם׃

João 14:2

ויהי כדברו זאת העלה והם ראים וישאהו ענן מנגד עיניהם׃

Atos 1:9

ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים׃

Marcos 16:19

אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנכי עשה וגדלות מאלה יעשה כי אני הולך אל אבי׃

João 14:12

מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי׃

João 16:28

ויביטו אחריו השמימה בעברו והנה שני אנשים לבושי בדים נצבים עליהם׃

ויאמרו אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה ישוע זה אשר לקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אתו עלה השמימה׃

Atos 1:10,11

ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם׃

ויהי בברכו אתם ויפרד מאתם וינשא השמימה׃

Lucas 24:50,51

ויאמר אליה ישוע אל תגעי בי כי עוד לא עליתי אל אבי אך לכי נא אל אחי ואמרי אליהם אני עלה אל אבי ואביכם ואל אלהי ואלהיכם׃

João 20:17

ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃

1 Timóteo 3:16

ויאמר אליהם ישוע אך למצער עודני עמכם והלכתי אל אשר שלחני׃

João 7:33