Batismo

ויהי כאשר התפללו וינע המקום אשר היו נקהלים שם וימלאו כלם רוח הקדש וידברו את דבר האלהים בבטחון לבב׃

Atos 4:31

לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃

ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃

Mateus 28:19,20

13 הכי חלק המשיח הכי פולוס נצלב בעדכם או לשם פולוס נטבלתם׃

14 אודה לאלהים שלא טבלתי איש מכם כי אם את קרספוס ואת גיוס׃

15 פן יאמרו כי לשמי טבלתי׃

16 אך טבלתי גם את בני בית אסטפנוס ומלבד אלה אינני ידע אם טבלתי עוד איש אחר׃

17 כי לא שלחני המשיח לטבול כי אם לבשר לא בחכמת דברים למען אשר לא יהיה לריק צלב המשיח׃

1 Coríntios 1:13-17

ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃

Atos 2:38

36 ויהי בעברם בדרך ויבאו אל מקום מים ויאמר הסריס הנה מים מה ימנעני מהטבל׃

37 ויאמר פילפוס אם מאמין אתה בכל לבבך מתר לך ויען ויאמר אני מאמין כי ישוע המשיח בן האלהים הוא׃

38 ויצו להעמיד את המרכבה וירדו שניהם אל תוך המים פילפוס והסריס ויטבל אותו׃

39 ויהי כי עלו מן המים וישא רוח יהוה את פילפוס ולא יסף הסריס לראותו כי הלך לדרכו שמח׃

Atos 8:36-39

ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃

João 3:5

כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃

1 Coríntios 12:13

ויאמר פולוס יוחנן הטביל בטבילת התשובה ואמר אל העם כי האמן יאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע׃

Atos 19:4

ויען פטרוס ויאמר היוכל איש למנע את המים מטבל את אלה אשר קבלו את רוח הקדש גם הם כמנו׃

ויצו לטבל אתם בשם האדון ויבקשו ממנו לשבת אתם ימים אחדים׃

Atos 10:47,48

ויקבלו את דברו בשמחה ויטבלו וביום ההוא נוספו כשלשת אלפי נפש׃

Atos 2:41

18 ויגש ישוע וידבר אליהם לאמר נתן לי כל שלטן בשמים ובארץ׃

19 לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃

20 ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃

Mateus 28:18-20

ויהי כאשר האמינו לפילפוס בבשרו את מלכות האלהים ואת שם ישוע המשיח ויטבלו אנשים ונשים׃

ויאמן שמעון גם הוא ויטבל וידבק בפילפוס וירא את האתות והמפתים הגדלים אשר נעשו וישתומם׃

Atos 8:12,13

הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃

Lucas 11:13

כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש בקרוב אחרי הימים האלה׃

Atos 1:5

ויהי כשמעם זאת ויבאו להטבל בשם ישוע האדון׃

ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃

Atos 19:5,6

2 חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו׃

3 או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃

4 לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃

5 כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן גם נהיה דבוקים לתחיתו׃

6 באשר ידעים אנחנו כי נצלב אתו האדם הישן אשר בנו למען תבטל גוית החטא לבלתי היותנו עוד עבדים לחטא׃

7 כי אשר מת הוא נקה מן החטא׃

Romanos 6:2-7

או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃

לכן נקברנו אתו בטבילה למות למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחדשים׃

Romanos 6:3,4

המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃

Marcos 16:16

וזה הוא אות הטבילה אשר כעת תושיע גם אתנו לא בהסיר טנוף הבשר כי אם בשאל לנו מאת אלהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח׃

1 Pedro 3:21

ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃

João 1:33

או האינכם ידעים כי כלנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו׃

Romanos 6:3

אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃

Tito 3:5

ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃

Atos 19:6

ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃

וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃

Lucas 3:21,22

כי נקברתם אתו בטבילה אף קמתם אתו בתחיה על ידי האמונה בגבורת אלהים אשר העירו מן המתים׃

Colossenses 2:12

ויען פטרוס ויאמר היוכל איש למנע את המים מטבל את אלה אשר קבלו את רוח הקדש גם הם כמנו׃

Atos 10:47

ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃

המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃

Marcos 16:15,16

אבל תקבלו גבורה בבוא עליכם רוח הקדש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשמרון ועד קצה הארץ׃

Atos 1:8

ועתה למה תתמהמה קום והטבל והתרחץ מחטאתיך בקראך בשמו׃

Atos 22:16

ויהי כשמעם זאת ויבאו להטבל בשם ישוע האדון׃

Atos 19:5

ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃

ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃

Marcos 1:9,10

כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃

כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃

Gálatas 3:26,27

ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להטבל על ידו׃

Mateus 3:13