Bem

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃

Salmos 34:14

אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃

1 Coríntios 15:33

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃

Salmos 27:13

לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Gálatas 6:10

והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃

Efésios 4:32

וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃

אלא כמו שהוא הגון לנשים אשר בחרו להן יראת אלהים במעשים טובים׃

1 Timóteo 2:9,10

זכר רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה׃

חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך יהוה׃

Salmos 25:6,7

כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך׃

Jeremias 6:16

גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית׃

כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃

Mateus 5:15,16

5 בעבור זאת השתדלו להעמיד באמונתכם את הצדקה ובצדקה את הדעת׃

6 ובדעת את הפרישות ובפרישות את הסבלנות ובסבלנות את החסידות׃

7 ובחסידות את האחוה ובאחוה את האהבה׃

2 Pedro 1:5-7

הכל ברשותי אבל אין הכל מועיל הכל ברשותי אבל אין הכל בנה׃

1 Coríntios 10:23

ומי ירע לכם אם תקנאו לעשות הטוב׃

1 Pedro 3:13

תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃

Provérbios 19:22

לכן היו רחמנים כאשר גם אביכם רחום הוא׃

Lucas 6:36

אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃

Tito 2:14

אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃

Provérbios 2:9

אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃

Romanos 12:21

האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃

Romanos 12:9

כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃

Efésios 4:29

בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃

Salmos 37:3

טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

Naum 1:7

צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו׃

Salmos 145:17

ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃

2 Coríntios 9:8