Benção

24 יברכך יהוה וישמרך׃

25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃

26 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃

Números 6:24-26

ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה׃

Salmos 3:8

טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו׃

Salmos 34:8

מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃

Salmos 23:1,2

אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃

Salmos 119:2

אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃

Mateus 5:6

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם׃

Salmos 31:19

גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך׃

Provérbios 16:3

ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃

Romanos 12:14

ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃

Filipenses 4:19

ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת ויעתר לנו׃

Esdras 8:23

חסד ישוע המשיח אדנינו עם כלכם אמן׃

Filipenses 4:23

ברכת יהוה היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה׃

Provérbios 10:22

ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃

Êxodo 23:25

כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה׃

Jeremias 29:11

משכיל על דבר ימצא טוב ובוטח ביהוה אשריו׃

Provérbios 16:20

אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה׃

Deuteronômio 30:16

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃

Malaquias 3:10

האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו׃

Lucas 6:45

ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃

והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃

Jeremias 17:7,8

והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃

Deuteronômio 28:1

אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃

1 Pedro 3:9

ויאמר אליו אדניו כן העבד הטוב והנאמן כי במעט נאמן היית ועל הרבה אפקידך בוא אל שמחת אדניך׃

Mateus 25:21

אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃

Mateus 5:9

ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃

Gálatas 5:22,23

אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃

ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃

Lucas 6:27,28

1 למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃

2 ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃

3 יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃

4 יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃

Salmos 20:1-4

חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן׃

Filemom 1:25

יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃

Salmos 29:11

יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃

Salmos 20:4